© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 05/08/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4445/TCHQ-GQSL

V/v Thủ tục xuất khẩu chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng vôi sống

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Phúc Lộc

(Đường Lê Văn Tám, Phố Thủy Sơn, P. Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời công văn số 22072013/CVPL ngày 22/7/2013 của Công ty TNHH Phúc Lộc về thủ tục xuất khẩu chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng vôi sống, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng

Chính sách mặt hàng vôi sống thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP và công văn số 625/BXD-VLXD ngày 15/4/2013 của Bộ Xây dựng

Các quy định trên thì không quy định mặt hàng vôi sống phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu xuất.

2. Về thủ tục chuyển cửa khẩu

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2011 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu để thực hiện và liên hệ với hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh