© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 07h45 ngày 25/02/2011

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 722/TCHQ-GSQL

V/v Thực hiện Thông tư số 194/2010/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

Kính gửi: - Công ty TNHH OJITEX Hải Phòng;

             - Công ty TNHH YAZAKI Hải Phòng

            (Đ/c KCN Nomura Hải Phòng)

Trả lời công văn số 12011-04/XNK ngày 28/01/2011 của Công ty TNHH OJITEX Hải Phòng và công văn số 204/XNK ngày 28/01/2011 của công ty TNHH YAZAKI Hải Phòng về đề nghị không phải thực hiện niêm phong hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu trong những trường hợp miễn kiểm tra thực tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 29/01/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2011. Theo đó, tại khoản 7 Phần I quy định về niêm phong hàng hóa nêu tại khoản 7 Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC không áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài khu chế xuất.

Đề nghị Công ty TNHH OJITEX Hải Phòng và Công ty TNHH YAZAKI Hải Phòng liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trình Đình Kính