Công văn cập nhật lúc 16h20 ngày 28/9/2010

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 97/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục đối với bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu, chuyển cửa khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

(Đ/c: Số 05 Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1971/BCVN-DVBC ngày 21/9/2010 của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 11 và Điều 12, Mục V Thông tư 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, đề nghị Tổng công ty Bưu chính Việt Nam hướng dẫn Trung tâm Khai thác Vận chuyển Hà Nội thuộc Bưu điện TP Hà Nội liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng (nơi bưu phẩm, bưu kiện đến cảng Hải phòng) để làm thủ tục đối với bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Việt Đức