Công văn cập nhật lúc 10h20 ngày 02/11/2009

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 15183/BTC-TCHQ

V/v Vướng mắc thủ tục xuất khẩu chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

                                           Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Đà Nẵng;

             - Cục Hải quan tỉnh Gia Lai-Kon Tum.

 

Trả lời  công văn số 1166/HQĐNg-NV ngày 15/9/2009 của Cục Hải quan TP Đà Nẵng và công văn số 493/HQGLKT ngày 23/9/2009 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai-Kon Tum về việc ghi tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ; điều 57 và điều 52 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan, Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa(kể cả Chi cục Hải quan cửa khẩu) thực hiện thủ tục đăng ký tờ khai xuất khẩu và được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu nếu hàng hóa tái xuất qua một cửa khẩu khác./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn