Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 20/07/2009

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4232/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục thông quan hàng hóa NK chuyển cửa khẩu miễn kiểm tra thực tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương liên quan đến thủ tục thông quan lô hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Nai,...). Căn cứ hướng dẫn tại điểm 10.1, công văn số 8908/BTC-TCHQ ngày 22/6/2009 của Bộ Tài chính về thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 trong khi chờ ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu thay thế Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được miễn kiểm tra thực tế như sau:

Đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu thuộc diện được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, thủ tục thông quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1, khoản 1, mục 2 phần B Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường