Công văn cập nhật lúc 18h00 ngày 20/07/2009

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3848/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc hàng chuyển cửa khẩu,

hàng gia công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần May 10

                            (Đ/c: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội)                 

Trả lời công văn số 05/KH ngày 16/6/2009 của Công ty Cổ phần May 10 về vướng mắc đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu và hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị nêu tại điểm 1, công văn số 05/KH liên quan đến việc nộp và xuất trình hóa đơn GTGT: Vấn đề này được hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 9003/BTC-TCHQ ngày 24/6/2009 của Bộ Tài chính.

2. Về đề nghị nêu tại điểm 2, công văn số 05/KH liên quan đến việc nộp và xuất trình chứng từ thanh toán: Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ thanh toán là một trong các căn cứ để xác định  việc thực hiện hợp đồng gia công giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công và để cơ quan Hải quan kiểm tra chứng từ này khi thanh khoản hợp đồng gia công hoặc khi kiểm tra sau thông quan.

3. Về đề nghị nêu tại điểm 3, công văn số 05/KH về việc niêm phong hàng hóa nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế theo hướng dẫn tại khoản 6c, điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC : Vấn đề này được hướng dẫn tại điểm 10, công văn số 8908/BTC-TCHQ ngày 22/6/2009 của Bộ Tài chính.

4. Về đề nghị nêu tại điểm 4, công văn số 05/KH về thủ tục thu gom hàng lẻ đưa vào kho CFS: Vấn đề này Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn cụ thể tại quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu thay thế Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

5. Về đề nghị nêu tại điểm 5, công văn số 05/KH về không thực hiện kê khai tính thuế đối với hàng gia công theo hướng dẫn tại Điều 102  Thông tư số 79/2009/TT-BTC:

Vấn đề này được hướng dẫn tại điểm 11, công văn số 8908/BTC-TCHQ ngày 22/6/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý công ty biết, nghiên cứu các hướng dẫn trên để thực hiện và liên hệ với đơn vị Hải quan có liên quan để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh