Công văn cập nhật lúc 17h00 ngày 10/06/2009

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3316/TCHQ-GSQL

V/v Niêm phong hàng chuyển cửa khẩu về kho ngoai quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH kho vận Steinweg Việt Nam

(đ/c: Lô 43, đường 9, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 19/CV-CSW/2009 ngày 18/05/2009 của Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu dạng hàng rời vận chuyển từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan ngoài cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 55 và điểm a khoản 6 Điều 57 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính, nếu hàng hóa nhập khẩu của Công ty được chứa trong container hoặc trong các loại phương tiện vận tải đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan, thì được chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan tại khu vực ngoài cửa khẩu.

Việc niêm phong có thể bằng giấy niêm phong hải quan, bằng dây hoặc bằng khóa chuyên dụng hải quan, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường