BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6720/TCHQ-GSQL

V/v C/O đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4041/HQTP-NV ngày 08/12/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp vướng mắc về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng phi mậu dịch nhập khẩu có C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt và các quy định liên quan khác về C/O đối với hàng nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành hướng dẫn thực hiện Hiệp định thương mại tự do, không phân biệt hàng nhập khẩu thương mại hay phi thương mại.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh