BỘ TÀI CHÍNH

 TỔNG CỤC HẢI QUAN

_________

Số: 7178 /TCHQ-GSQL

V/v thủ tục hải quan đối với BP,BK, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục HQCKBĐQT TP HCM đến các Khu chế xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26  tháng 12  năm 2007

 

Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

              - Cục Hải quan Bình Dương

              - Cục Hải quan Đồng Nai

 

Trả lời các công văn số 2889/HQTP-NV ngày 25/09/2007, công văn số 3473/BC-HQTP ngày 06/11/2007, công văn số 3618/HQTP-NV ngày 16/11/2007 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, công văn số 3121/HQBD-NV ngày 31/10/2007 của Cục Hải quan Bình Dương và công văn số 1655/HQĐN-NV ngày 29/10/2007 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

1)- Theo quy định tại khoản 1, Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì cảng đích bao gồm cửa khẩu Bưu điện quốc tế.Theo đó, Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế là Địa điểm làm thủ tục hải quan và cũng là cảng đích.Do vậy, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính khi đến cửa khẩu nhập thì được thực hiện thủ tục hàng hóa chuyển cảng từ cửa khẩu nhập đến Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế để làm thủ tục hải quan hoặc ngược lại đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu được thực hiện thủ tục hàng hóa chuyển cảng từ Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế đến cửa khẩu xuất để xuất khẩu .

  - Theo quy định khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa nhập khẩu sau khi đến Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Bưu điện quốc tế sẽ được thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu theo đúng quy định tại khoản 3 nêu trên( bao gồm hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuầt trong Khu chế xuất thuộc địa bàn  phố Hồ Chí  Minh, tỉnh Bình  Dương, tỉnh Đồng Nai).

     Thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định tại điểm 4, mục II Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

2) Đối với vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Chi cục Hải quan cửa khẩu Bưu điện quốc tế làm thủ tục hải quan thì khi vật phẩm, hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc ngược lại khi vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu đã hòan thành thủ tục hải quan được thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu theo quy định tại điểm 4, mục II Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính.

    Tại Địa điểm kiểm tra tập trung đối với vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngoài cửa khẩu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh( nơi Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bưu điện quốc tế làm thủ tục hải quan) không được tiếp tục thực hiện thủ tục đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu.Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc này và sẽ nghiên cứu bổ sung tại Thông tư mới thay thế Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

    Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải Quan Đồng Nai nghiên cứu nội dung trên để chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện.Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc

(đã ký)