© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 30/06/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6007/TCHQ-TXNK

V/v Hoàn thuế, không thu thuế và bảo lãnh thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên

(Đ/c: SN 07, ngõ 62/2, Khu B, tổ 10, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 36/DY ngày 23/05/2016 của Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên kiến nghị vướng mắc liên quan đến việc nộp thuế hàng tạm nhập, tái xuất Da lừa khô. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về bảo lãnh số tiền thuế phải nộp:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: "Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 người nộp thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì việc bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư này. Thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trong thời gian bảo lãnh phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế...."

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên phát sinh số thuế phải nộp khi xuất khẩu hàng hóa thì Công ty phải nộp thế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp. Việc bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT- BTC.

2. Về việc hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Khoản 6 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất (trừ trường hợp đã được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 103 Thông tư này).

Trường hợp hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu tương ứng với số hàng hoá thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp này thực hiện theo quy định tại Điều 120 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Khoản 2 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện như hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên tái xuất mặt hàng Da lừa, thuế suất 10% thì công ty kê khai và nộp thuế xuất khẩu trước khi thông quan hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh tiền thuế phải nộp). Sau khi lô hàng được thông quan, Công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế (nếu đã nộp thuế xuất khẩu) hoặc hồ sơ đề nghị không thu thuế (nếu xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn bảo lãnh) theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang