© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 15/09/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 1225/GSQL-TH

V/v Hướng dẫn thủ tục mở rộng kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai - Trường Hải

(Đ/c: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 215/CV-CTP ngày 12/8/2016 của Công ty TNHH MTV Chu Lai Trường Hải về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục mở rộng kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Thủ tục mở rộng kho ngoại quan Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ. Theo đó, phần kho mở rộng phải đáp ứng quy định tại Điều 10 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý có ý kiến để Công ty được biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân