© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 03/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2529/TCHQ-TXNK

V/v Trả lời kiến nghị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kim loại màu và Nhựa Đồng Việt

(Đ/c: Tầng 6, nhà số 22, đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/2019/CV-ĐV ngày 26/02/2019 của Công ty Cổ phần Kim loại màu và Nhựa Đồng Việt về việc giảm thuế suất thuế xuất khẩu thanh đồng và dây nhôm về mức 0% để tương ứng với các nước trong khu vực. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính

Mặt hàng dây nhôm không hợp kim, kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7mm, phù hợp phân loại thuộc mã số 7605.11.00.

Mặt hàng đồng thanh Busbar dạng thanh bằng đồng tinh luyện phù hợp phân loại thuộc mã số 7407.10.40.

Theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2017/QH13, mặt hàng dây nhôm không hợp kim, kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7mm, mã số 7605.11.00 có khung thuế suất thuế xuất khẩu là 0- 30%. Mặt hàng đồng thanh Busbar dạng thanh bằng đồng tinh luyện, mã số 7407.10.40 có khung thuế suất thuế xuất khẩu là 5-40%.

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định mức thuế suất đối với các mặt hàng như sau:

Mặt hàng dây nhôm không hợp kim, kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7mm, (mã số 7605.11.00) có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%

Mặt hàng đồng thanh Busbar dạng thanh bằng đồng tinh luyện (mã số 7407.10.40) có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%. Mức thuế suất thuế xuất khẩu của mã hàng 7407.10.40 đã được điều chỉnh từ 10% xuống 5% từ ngày 01/01/2018 để nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đối với việc điều chỉnh thuế suất MFN, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) liên quan đến kiến nghị giảm thuế suất thuế xuất khẩu thanh đồng và dây nhôm về 0% của Công ty để xem xét, xử lý.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh