© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h40 ngày 21/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3109/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc áp dụng thuế chống bán phá giá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần ECO Việt Nam

(Địa chỉ: Lô 11.8.1 KCN Khai sơn, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số số O116/CV-ECO, số 0125/CV-ECO, số 0723/CV-ECC/2018 ngày 23/7/2018 của Công ty cổ phần ECO Việt Nam đề nghị không áp dụng thuế chống bán phá giá lô hàng tấm thép nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công thương đã có công văn số 136/PVTM-P1 ngày 25/2/2019 gửi Công ty cổ phần ECO Việt Nam, trong đó tại mục 3 nêu rõ nếu sản phẩm nhập khẩu của quý Công ty là sản phẩm thép sử dụng công nghệ xử lý cơ - nhiệt để tạo ra lớp phủ bề mặt, sản phẩm này không thuộc phạm vi đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức theo Quyết định số 1105/QĐ-BCT.

Do đó, đề nghị Công ty cổ phần ECO Việt Nam căn cứ theo hướng dẫn của Cục Phòng vệ thương mại tại công văn số 136/PVTM-P1 nêu trên để giải trình, cung cấp các tài liệu kỹ thuật, tài liệu của nhà sản xuất (như Quy trình sản xuất của nhà sản xuất trực tiếp sản xuất ra mặt hàng (không dùng tài liệu tham khảo trên mạng), đặc biệt quy trình tạo ra lớp bề mặt; Bảng đánh giá chất lượng sản phấm của nhà sản xuất; Tên công nghệ sản xuất mặt hàng ; Mặt hàng Doanh nghiệp nhập khẩu đáp ứng tiêu chuẩn nào theo công bố của nhà sản xuất; Bảng so sánh về đặc tính về từ tính (tổn thất từ riêng, độ từ thẩm,...) giữa mặt hàng nhập khẩu so với mặt hàng thép silic kỹ thuật điện;...), gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện các quy định về thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần ECO Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương);

- Cục HQ TP Hải Phòng;

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh