© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 22/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3164/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc chính sách thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần ABC Bắc Ninh

(Địa chỉ: KCNB Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được đơn kiến nghị ngày 27/04/2019 của Công ty Cổ phần ABC Bắc Ninh và công văn số 3647/VPCP-ĐMDN ngày 04/05/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển Bộ Tài chính xem xét, xử lý, có văn bản trả lời Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh về việc chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc về xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Trong khi chờ cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, doanh nghiệp tiếp tục được mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo loại hình E62 như trước đây.

Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ- CP ngày 01/9/2016, Bộ Tài chính đã bổ sung làm rõ hướng dẫn Điều 10, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP theo hướng: nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để gia công, sản xuất xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm tại chỗ được miễn thuế nhập khẩu nếu người xuất khẩu tại chỗ thực hiện thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng chính phủ;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng