© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h45 ngày 31/07/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4897/TCHQ-TXNK

V/v Chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam

(Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được 30/CV-KM ngày 27/6/2016 của Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam đề nghị xem xét miễn thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu đưọc sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP trong đó trường hợp miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, không có trường hợp miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu của các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/9/2016.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp mặt hàng xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu của Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam kể từ ngày 01/9/2016 thuộc Phụ lục I Danh mục mặt hàng chịu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì không được miễn thuế xuất khẩu.

2. Kiến nghị về việc Chi cục Hải quan Bắc Ninh cưỡng chế làm thủ tục hải quan trên hệ thống.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6792/TXNK-CST ngày 30/7/2019 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VPCP;

- VP Bộ Tài Chính;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái