© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h15 ngày 16/08/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5233/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT nguyên liệu làm thuốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Suheung Việt Nam

(Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 190725-BTC-TCHQ/CVSH ngày 25/7/2019 của Công ty TNHH Suheung Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu làm thuốc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó."

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% bao gồm:

"11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; văc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quân áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế. ”

Ngày 06/4/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BYT quy định về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đề nghị Công ty đối chiếu hàng hóa nhập khẩu với Danh mục nêu trên, trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục thì thực hiện thủ tục nhập khẩu và chính sách thuế giá trị gia tăng theo quy định đối với nguyên liệu làm thuốc.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Suheung Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT. Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng