© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h15 ngày 30/08/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5525/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục tiếp nhận, xác nhận và nhập khẩu hàng viện trợ nhân đạo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức

(Địa chỉ: QL1A - Khối 8A - Điện Nam Trung - TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

Liên quan đến kiến nghị của Công ty gửi cổng thông tin điện tử Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chuyển Bộ Tài chính theo công văn số 6425/VPCP- ĐMDN ngày 19/07/2019 hỏi về qui trình thủ tục nhập khẩu lô hàng viện trợ nhân đạo có giá trị 155.000 USD, mới 100% từ Tổ chức phi chính phủ Free Wheelchair Mission (Sứ Mệnh Xe Lăn Nhân Đạo), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc tiếp nhận viện trợ và xác nhận viện trợ:

1.1. Về việc tiếp nhận viện trợ.

Để được tiếp nhận viện trợ từ tổ chức Free Wheelchair Mision thông qua Tổ chức Trả lại tuổi thơ (là các tổ chức PCPNN), Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức phải thực hiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận viện trợ theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 93/2009/NĐ-CP nêu trên, việc tiếp nhận viện trợ xe lăn của Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cần được báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị đinh sổ 93/2009/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ, Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cần làm rõ chức năng tiếp nhận viện trợ để chuyển cho đối tượng thụ hưởng cuối cùng là các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, phẫu thuật bàn chân khoèo; nêu rõ phương án tiếp nhận, phân bổ, quản lý khoản viện trợ; làm rõ căn cứ pháp lý việc doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, tiếp nhận, phân bổ hàng viện trợ; nêu các quy định quản lý việc tiếp nhận hàng hóa viện trợ của các doanh nghiệp để đảm bảo hàng hóa viện trợ được sử dụng đúng mục đích.

1.2. Về việc xác nhận viện trợ.

Trường hợp được cấp Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp nhận lô xe lăn theo nội dung tại mục (1) nêu trên, cùng với Thỏa thuận viện trợ PCPNN được ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 93/2009/NĐ-CP, Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức lập Tờ khai xác nhận viện trợ theo quy định tại Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chê độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước và gửi Tờ khai xác nhận viện trợ đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại) để thực hiện thủ tục xác nhận viện trợ.

2. Về hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan:

- Hồ sơ hải quan: Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 3 Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện.

- Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính; và quy định tại Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung nêu trên để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c TT. Vũ Thị Mai;

- Văn phòng Chính phủ;

- Phòng TM&CN Việt Nam;

- Bộ KH&ĐT;

- Cục QLN&TCĐN;

- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành