© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h40 ngày 24/09/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6095/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng pin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHh Việt Liên

(Phòng 9, Tầng 4, Tòa nhà Crescent, 105 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7744/VPCP-ĐMDN ngày 28/8/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Việt Liên về việc hướng dẫn phân loại hàng hóa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT- BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2018.

i) Về việc phân loại hàng hóa:

Mặt hàng các loại pin Alkaline hiệu Duracell do Công ty TNHH Việt Liên (MST: 0302244997) nhập khẩu đã từng được cơ quan hải quan lấy mẫu thực hiện phân tích, phân loại hàng hóa.

Cụ thể Tổng cục Hải quan đã ban hành các Thông báo kết quả phân loại số 5211, 5212, 5213, 5214, 5215 ngày 06/9/2018 xác định các mặt hàng: Pin sơ cấp hiệu Duracell, loại pin dioxit mangan (Mn02); cấu tạo: điện cực dương Dioxit Mangan (Mn02), điện cực âm Kẽm (Zn); Thể tích ngoài đo được nhỏ hơn 300cm3 được đóng gói bán lẻ thuộc mã số 8506.10.10.

Việc phân loại pin vào phân nhóm 8506.10 " - Bằng dioxit mangan” dựa vào thành phần cấu tạo của ca-tốt (tham khảo Chú giải chi tiết HS).

ii)  Về Chú giải chi tiết HS:

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC:

"Trường hợp thực hiện phân loại hàng hóa theo quy định tại Điều 4 Thông tư này nhưng chưa xác định được mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khâu, nhập khâu Việt Nam thì sử dụng các tài liệu sau:

a) Chú giải chi tiết Danh mục HS;

b) Tuyển tập ý kiến phân loại của WCO;

c) Chú giải bổ sung Danh mục AHTN;

d) Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ngoài ra, Công ty có thể tham khảo về Chú giải chi tiết HS của WCO tại địa chỉ http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/tools-to-assist-with-the-classification-in-the-hs/explanatory-notes.aspx. Chú giải chi tiết HS là tài liệu được chấp thuận bởi Hội đồng WCO. Đây là tài liệu giải thích chính thức của HS ở cấp độ quốc tế. Chú giải chi tiết HS giải thích về phạm vi của từng nhóm, đưa ra danh sách các sản phẩm chính được bao gồm và loại trừ, cùng với các mô tả kỹ thuật về hàng hóa liên quan (ngoại hình, tính chất, phương thức sản xuất và sử dụng) và hướng dẫn thực tế để nhận dạng. Khi thích hợp, Chú giải chi tiết cũng làm rõ phạm vi của các phân nhóm cụ thể.

Trường hợp có vướng mắc, Công ty có thể liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Việt Liên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Vũ Thị Mai;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- VPCP;

- Vụ Chính sách thuế - BTC;

- Vụ Pháp chế;

- VCCI;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương