Xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 04/2020